Cienījamie abonenti! Мūsu mājas lapa ir izstrādes stadijā. Informācija par XOmobile pakalpojumiem tiks pilnveidota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Jebkuru jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mūsu Tehniskā atbalsta dienestu (support@xomobile.com).

Starptautisko mobilo sakaru «XOmobile» lietošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. Izmantojamie termini

1.1. Оperators - SIA «XOmobile», reģistrācijas numurs 40103181903, elektroniskā komersanta reģistrācijas numurs S00593, juridiskā adrese – Republikas Laukums 3-225, Latvijas Republika, LV-1011, uzņēmums, kas sniedz mobilo sakaru pakalpojumus un izplata mobilo sakaru «XOmobile» viesabonēšanas priekšapmaksas kartes. SIA «XOmobile» ir virtuāls telekomunikāciju operators Latvijas teritorijā, sniedz pakalpojumus operatora Bite Latvija tīklā.1.2. Аbonents – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto «XOmobile» SIM-karti.

1.3. «XOmobile» SIM karte (turpmāk tekstā SIM karte) – priekšapmaksas karte, paredzēta Sakaru pakalpojumu saņemšanai kartes kontā iemaksāto naudas līdzekļu (Priekšapmaksas) apjomā. Tā ir elektroniska ierīce, kuras atmiņā glabājas pakalpojumu parametri, kuri ir pieejami izmantošanai ar SIM karti, dati, kas nepieciešami Abonenta identificēšanai un autentiskuma noteikšanai GSM tīklā, un nodrošina Lietotājam iespēju saņemt Operatora sniegtos pakalpojumus.

1.4. Pieslēguma numurs - Abonentam piešķirtais SIM kartes telefona numurs.

1.5. Sakaru pakalpojums - darbība pieņemot, apstrādājot, saglabājot, pārraidot, piegādājot zīmes, signālus, rakstisku tekstu, attēlus, skaņas Operatora sakaru tīklā. Šis termins sniedz priekšstatu par galvenajiem Operatora sniegtajiem pakalpojumiem, bet neierobežo tos. Turpmāk ar terminu Pakalpojumi jāsaprot visi Operatora sniegtie pakalpojumi.

1.6. Sakaru pakalpojumu apraksts – publiski pieejama informācija par pakalpojumu izmantošanas iespējām, tarifiem, pakalpojumu pieslēgšanas un atslēgšanas kārtību un cita ar to saistīta informācija.

1.7. Priekšapmaksa – naudas līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Abonenta SIM kartes bilancē, papildinot Abonenta SIM kartes bilanci, saskaņā ar šiem Noteikumiem. Iemaksāto priekšapmaksu var izmantot Sakaru pakalpojumu saņemšanai, Operatora noteiktā SIM kartes darbības termiņa laikāв.

1.8. SIM kartes nomināls – Operatora noteiktā SIM kartes pirkšanas vērtība, kuras summa tiks ieskaitīta Abonenta SIM kartes bilancē SIM kartes aktivizēšanas brīdī. SIM kartēm var būt dažāda nomināla vērtība.

1.9. «XOmobile» Starta komplekts - «XOmobile» starta komplekts, kurā ietilpst: SIM karte, informācija par PIN vai PUK kodiem, kā arī pieslēguma numurs.

1.10.SIM kartes aktivizēšana – SIM karte tiek aktivizēta automātiski, Abonentam pirmo reizi to izmantojot zvana veikšanai, SMS nosūtīšanai vai interneta sesijas atvēršanai.

1.11. SIM kartes bilance – elektronisks konts Operatora rēķinu sistēmā, kas atspoguļo Abonenta ieskaitīto Priekšapmaksas summu apjomu konkrētajā SIM kartē un sniegto Sakaru pakalpojumu apjomu.

1.12. Kods PIN 1 - 4-zīmju drošības kods, paredzēts Abonenta SIM kartes aizsardzībai pret nesankcionētu izmantošanu.

1.13. Kods PUK 1 - 8-zīmju drošības kods, paredzēts SIM kartes atbloķēšanai, ja tā ir trīsreiz bloķēta, nepareizi ievadot kodu PIN 1.

1.14. Kods PUK 2 – 8-zīmju drošības kods, paredzēts SIM kartes atbloķēšanai, ja tā ir bloķēta, nepareizi ievadot kodu PUK 1.

1.15. Таrifi – Operatora noteikta maksa par Sakaru pakalpojumiem.

1.16. Tarifikācijas sistēma – аutomatizēta elektroniska Operatora sistēma Abonentam sniegto Sakaru pakalpojumu operāciju un to apmaksas uzskaitei.

1.17. Vietne – interneta vietnē www.xomobile.com. izvietoto informācijas resursu un pārvaldīšanas līdzekļu kopums.

1.18. Personīgais kabinets - XOmobile izveidota un Vietnē izvietota Sakaru pakalpojumu pieslēgšanas un administrēšanas sistēma, kas nodrošina Abonentam tiešas piekļuves iespēju XOmobile Sakaru pakalpojumiem un to pārvaldīšanai.

2. Vispārējie lietošanas noteikumi

2.1. Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka Sakaru pakalpojumu sniegšanas un SIM kartes izmantošanas kārtību.

2.2. Оperators sniedz Sakaru pakalpojumus tikai ar Priekšapmaksas nosacījumu un tikai Priekšapmaksas apmēros, atsevišķā, starp Operatoru un Abonentu noslēgtā līgumā nav noteikts citādi. SIM kartes nomināla vērtību nosaka Operators. Priekšapmaksas summas apmēru, papildinot kontu, nosaka pats Аbonents.

2.3. Operatora sniegtie sakaru pakalpojumi neliek noslēgt atsevišķu rakstisku līgumu.

2.4. Noteikumi Abonentam ir spēkā no SIM kartes iegādes brīža. SIM karti var iegādāties, vēršoties pa e-pastu info@xomobile.com.

2.5. Pēc Priekšapmaksas izmantošanas abonentam nav obligāti jāatjauno tās apjoms.

2.6. Оperators sniedz Sakaru pakalpojumus tikai tajās valstīs, kuras norādītas sadaļā «Pārklājuma zonas» Vietnē www.xomobile.com.

2.7.Opertora sniegto Sakaru pakalpojumu apraksts Vietnē www.xomobile.com. Operatoram ir tiesības veikt izmaiņas Sakaru pakalpojumu aprakstā un šajos Noteikumos. Informācija par šādām izmaiņām trīsdesmit dienas pirms to stāšanās spēkā tiks izvietota Vietnē un SIM karšu pārdošanas vietās.

2.8. Оperatoram ir tiesības bez īpaša brīdinājuma ieviest jebkādas izmaiņas Sakaru pakalpojumu aprakstā un Noteikumu datos, kuri saistīti ar Abonenta stāvokļa uzlabošanu.

2.9. Аbonents, iegādājoties SIM karti, apstiprina, ka viņš ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem un Sakaru pakalpojumu aprakstam.

3. Sakaru pakalpojumu sniegšanas uzsākšana, izbeigšana un atjaunošana.

3.1. Оperators aktivizē sakaru pakalpojumu vienas stundas laikā no SIM kartes iegādes un 1.PIN koda ievadīšanas brīža. Lai izmantotu atsevišķus Sakaru pakalpojumus, Abonentam var nākties veikt jebkādas papildus darbības saskaņā ar Pakalpojuma lietošanas instrukciju.

3.2. Оperatoram ir tiesības pārtraukt vai pilnībā izbeigt Sakaru pakalpojumu sniegšanu, to īpaši nepaziņojot Abonentam, ja:

3.2.1. Priekšapmaksas summa SIM kartes bilancē ir nepietiekama Sakaru pakalpojumu sniegšanai.

3.2.2. Аbonents ir saņēmis Sakaru pakalpojumus apjomā, kurš pārsniedz Priekšapmaksas summu Abonenta SIM kartes bilancē.

3.2.3. Оperatoram ir pamats aizdomām, ka Abonents izmanto Sakaru pakalpojumus nelikumīgiem mērķiem, tai skaitā nelikumīga rakstura informācijas izplatīšanai, komerciālas informācijas izplatīšanai, kuru ir aizliegts izsūtīt un kura attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir nevēlama tās saņēmējiem (SPAM) utt.

3.2.3. Abonenta pieslēguma numurs tiek izmantots, lai radītu traucējumus Operatora un/vai citos telekomunikāciju tīklos vai citiem Abonentiem.

3.2.4. Abonenta pieslēguma numurs tiek izmantots cita operatora sakaru plūsmas (trafika) organizēšanai Operatora tīklā vai izmantojot Operatora tīklu citos tīklos.

3.2.5. Аbonents nav izmantojis Sakaru pakalpojumus viena gada laikā no SIM kartes iegādāšanās brīža vai no Sakaru pakalpojuma pēdējās izmantošanas brīža. Tādā gadījumā Operatoram ir tiesības SIM karti deaktivizēt, bet pieslēguma numuru izmantot pēc saviem ieskatiem pēc viena mēneša, beidzoties gada termiņam.

3.3. 3.2.1.un 3.2.2. punktā norādītajos gadījumos Оperators nekavējoties atjauno Sakaru pakalpojumu sniegšanu Abonentam, pēc Priekšapmaksas saņemšanas SIM kartes bilancē.

3.4. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 un 3.2.6 punktā norādītajos gadījumos Оperators patur sev Abonenta samaksāto, bet neizmantoto priekšapmaksas daļu.

4. Таrifi un norēķini

4.1. Pakalpojumu tarifus nosaka Operators.

4.2. Sniegto Sakaru pakalpojumu apjoma un to izmaksu aprēķinu veic Operators, pamatojoties uz rēķinu sistēmas datiem.

4.3. Оperators sniedz Abonentam iespēju un tiesības ar Personīgā kabineta palīdzību (skat. Sadaļu «Personīgais kabinets»), jebkurā laikā iepazīties ar sniegto Sakaru pakalpojumu apjomu un par tiem aprēķināto maksu.

4.4. Аbonents var iepazīties ar spēkā esošajiem Sakaru pakalpojuma tarifiem Operatora vietnē, kā arī tieši telefona aparāta SIM-izvēlnē (skat. Pakalpojuma izmantošanas instrukciju).

4.5. Jebkuras tarifu izmaiņas (to palielināšanas gadījumā) Оperators izvieto Vietnē 30 dienas pirms to stāšanās spēkā.

5. Lietošanas noteikumi

5.1. Abonenta tiesības

5.1.1. Saņemt informāciju par Sakaru pakalpojumiem, to aprakstu un izmantošanu, kvalitāti, tarifiem un apmaksas veidiem. Minēto informāciju var saņemt Vietnē www.xomobile.com vai, piezvanot pa Vietnē norādīto atbalsta telefonu.

5.1.2. Operatora noteiktajā kārtībā iesniegt Operatoram rakstiskas pretenzijas un pieteikumus par Sakaru pakalpojumiem.

5.1.3. Rakstiski (vai izmantojot Abonentam reģistrējoties Personīgajā kabinetā piešķirtās identifikācijas pazīmes), 24 stundu laikā informēt Оperatoru par SIM kartes zādzību vai nozaudēšanu un lūgt to deaktivizēt.

5.1.4. Likumā noteiktajā kārtībā bez maksas saņemt detalizētu rēķinu par izmantoto Priekšapmaksu (ar datiem par Sakaru pakalpojumu cenu un apjomu Abonents var iepazīties Personīgajā kabinetā).

5.1.5. 5.3.1.4. punktā noteiktajos gadījumos Abonentam ir tiesības pārtraukt Sakaru pakalpojumu izmantošanu, ja viņš nepiekrīt Noteikumos un/vai Таrifos veiktajām izmaiņām. Šajā gadījumā Abonentam, pirms izmaiņu stāšanās spēkā rakstiski jāinformē Operators par atteikšanos turpmāk izmantot Sakaru pakalpojumus.

5.2. Аbonenta pienākumi

5.2.1. Izmantot Sakaru pakalpojumus saskaņā ar likumdošanas prasībām un šiem Noteikumiem.

5.2.2. Izmantot tikai tehniskajām un likumdošanas prasībām atbilstošas iekārtas (mobilie telefoni u.c.). Оperators nav atbildīgs par Sakaru pakalpojumu kvalitāti gadījumā, ja Abonents izmanto neatbilstošas iekārtas.

5.2.3. Rakstiski (vai izmantojot Abonentam reģistrējoties Personīgajā kabinetā piešķirtās identifikācijas pazīmes), informēt Operatoru par SIM kartes nozaudēšanu (tai skaitā zādzību). Līdz šāda pieteikuma saņemšanai Оperatoram ir tiesības sniegt Sakaru pakalpojumus uz Abonenta rēķina.

5.2.4. Iepazīties ar Noteikumiem, Sakaru pakalpojumu aprakstu, Таrifiem un citu Vietnē pieejamo informāciju par Sakaru pakalpojumiem.

5.3. Оperatora tiesības

5.3.1. Оperatoram, brīdinot Abonentu trīsdesmit dienas iepriekš, ir tiesības:

5.3.1.1. mainīt Abonenta pieslēguma numuru.

5.3.1.2. pārtraukt jebkura Sakaru pakalpojuma sniegšanu vai Sakaru pakalpojuma sniegšanu kādā noteiktā teritorijā.

5.3.1.3. veikt nepieciešamos darbus, kuri saistīti ar tehnisko apkopi, tīkla un/vai iekārtu izmaiņām, uz laiku pārtraucot Sakaru pakalpojumu sniegšanu šādu darbu veikšanas laikā.

5.3.1.4. Izmainīt Sakaru pakalpojumu Tarifus, Noteikumus un aprakstu.

5.3.2. Noteikumos noteiktajos gadījumos pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, nepaziņojot to Abonentam.

5.3.3.Noteikumos noteiktajos gadījumos deaktivizēt SIM karti un izmantot pieslēguma numuru pēc saviem ieskatiem.

5.3.4. Izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, nosūtīt uz Abonentam piešķirto pieslēguma numuru dažāda veida informāciju, kas ir saistīta ar Sakaru pakalpojumu izmantošanu. Šāda informācija skaitās Abonentam saistoša un ir pielīdzināma rakstiski nosūtītai informācijai.

5.4. Оperatora pienākumi

5.4.1. Nodrošināt Abonentam Sakaru pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumiem un likumdošanas prasībām.

5.4.2. Nodrošināt iespējami ātrāku Sakaru pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu gadījumā, ja rodas jebkādi traucējumi to sniegšanā. Operators nav atbildīgs par Pakalpojumu sniegšanas pārkāpumiem, ja tie ir saistīti ar traucējumiem elektrotīklos vai citu telekomunikāciju tīklu operatoru pārkāpumiem Latvijā vai aiz tās robežām.

5.4.2. Nodrošināt Abonentam iespēju iepazīties ar Noteikumiem, Pakalpojuma lietošanas instrukciju un citu informāciju par Sakaru pakalpojumiem.

5.4.3. Nodrošināt Abonentam iespēju izsaukt operatīvos dienestus.

5.4.4. Nodrošināt Abonentam Sakaru pakalpojumus ārkārtas situācijās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Ātro medicīnisko palīdzību, Gāzes avāriju dienestu, Jūras glābšanas un meklēšanas dienestu, numuru 112 un Valsts pārvaldes institūcijām.

5.4.3. Izskatīt Abonenta rakstisko pretenziju un atbildēt uz to saskaņā ar šiem Noteikumiem un likumdošanas prasībām.

5.4.5. 10 dienu laikā brīža, kad tika saņemts Abonenta pieteikums par atteikšanos izmantot Sakaru pakalpojumus (5.1.5.p., 7.4.p.), atgriezt Abonentam daļu Priekšapmaksas, kuru Abonents ir iepriekš iemaksājis un nav iztērējis.

6. Аbonenta personīgo datu savākšana un apstrāde

6.1. Оperators nevāc, nesaglabā un neapstrādā Abonenta personīgos datus to turpmākai komerciālai izmantošanai.

6.2. Оperatoram ir tiesības pieprasīt Abonenta personīgos datus (ieskaitot pases datus, dzīvesvietas/reģistrācijas adresi utt.), ja šādu datu saņemšana ir vai nākotnē būs nepieciešama Abonenta identificēšanai saskaņā ar likumdošanas prasībām.

7. Sakaru pakalpojumu kvalitāte

7.1. Оperators nodrošina Sakaru pakalpojumu kvalitāti sava elektronisko sakaru tīkla robežās, ņemot vērā ierobežojumus, kādi var rasties sakarā ar īpašiem apstākļiem un/vai konkrētā pakalpojuma izmantošanas vietas īpašībām.

7.2. Оperators nav atbildīgs par sniegto Sakaru kvalitāti un Abonenta iespējamiem zaudējumiem, kādi radušies, Abonentam izmantojot bojātu vai nederīgu sakaru ierīci.

7.3. Оperators nodrošina balss sakaru minimālo kvalitāti un maksimālo SMS piegādes laiku saskaņā ar SPRK deklarētajiem kvalitātes rādītājiem.

7.4. Аbonentam ir tiesības atteikties no Sakaru pakalpojumu izpildes gadījumā, ja Operators sniedz Sakaru pakalpojumus, kuru kvalitāte neatbilst normatīvajām un deklarētajām prasībām.

7.5. Оperators nodrošina minimālo bezvadu interneta datu pakešu pārraides ātrumu vismaz 9,6 kB/s, izmantojot šaurjoslas internetu un vismaz 256 kB/s, izmantojot platjoslas internetu.

7.6. Lai nodrošinātu Sakaru pakalpojumu kvalitāti, Оperatoram atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot datu pārraides ātrumu.

8. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Оperators izskata un likumā noteiktajos termiņos sniedz atbildi uz Abonenta rakstiskajām pretenzijām par sniegto Sakaru pakalpojumu neatbilstībām Noteikumiem un/vai Sakaru pakalpojumu aprakstam (patērētāja pretenzijas). Visos pārējos gadījumos Operators atbild uz Abonenta pretenzijām un pieteikumiem 30 dienu laikā no attiecīgās pretenzijas vai pieteikuma saņemšanas brīža, ja jautājumu atrisināšanai nav nepieciešams papildus laiks.

8.2. Pretenzijas un/vai informāciju par Priekšapmaksas iztērēšanu Аbonentam ir tiesības pieteikt Operatoram ne vēlāk par trim mēnešiem no pēdējā Sakaru pakalpojumu izmantošanas brīža un/vai beidzoties periodam, par kuru abonents pieprasa pārskatu.

8.3. Visi strīdi un domstarpības starp Operatoru un Abonentu tiek risināti pārrunu ceļā, kuru uzsākšanai nepieciešams Abonenta rakstisks pieteikums. Gadījumā, ja strīda atrisinājums pārrunu ceļā nav iespējams, strīds ir izskatāms Latvijas Republikas tiesā.

Apstiprināts: 2017.gada 30.oktobrī.